Klockrike
Klockrike byråd

är ett nätverk mellan föreningar, verksamheter och boende i Klockrike som vill:
Klockrike byråd bildades 14 mars 2001 efter initiativ av föreningen Klockrike bygdekommitté. (Klockrike bygdekommitté har senare bytt namn till Klockrike hembygdsförening.)

Ansvarspersoner samt representanter från föreningar och organisationer:
Tillbaka

Stadgar
Stadgar för Klockrike byråd antogs på Bystämman 16 april 2005.
Du kan hämta stadgarna här >>.

Verksamhet
Klockrike byråd har verkat för att behålla skolan, förbättra trafiksäkerheten, bättre vinterväghållning och kommunikationer samt skötsel av lekplatser och grönområden.

Tillsammans med föräldrar i skolrådet och många andra Klockrikebor lyckades Klockrike byråd påverka Motala kommun att inte lägga ner skolan i Klockrike i början av 2000-talet. I syfte att minska kostnaderna valde kommunen att istället samlokalisera förskolan med skolan.
Våren 2010 var det åter dags att bevaka att skolan i Klockrike får fortsätta vara en F-6-skola eftersom det fanns ett förslag att barnen i Klockrike i år 5-6 skulle gå i skolan i Borensberg.
Läs mer!

En arbetsgrupp inom byrådet iordningställde 2009 en informations- och rastplats, Järnvägsparken, med informationstavla, bord och bänkar m.m. på ödetomten efter banvaktarstugan i Klockrike.

En viktigt resultat av samarbetet i Klockrike byråd är att vi som bor i Klockrike får möjlighet att lära känna varandra och samverka över organisations- och intressegränser.

Frågor eller förslag mottages gärna!
E-post byrad@klockrike.se
Tillbaka

Lördag den 2 april 2016 kl. 15
Klockrike Bystämma
Klockrikegården
Sedvanliga årsmötesföhandlingar med redovisning av verksamhet 2015, val av ansvarspersoner och beslut om verksamhetsplan för 2016.
Anslag >>
Förslag till dagordning >>
Verksamhetsberättelse 2015 >>
Ekonomisk redovisning 2015 >>
Revisionsberättelse 2015 >>
Förslag till verksamhetsplan för 2016 >>
Stadgar >>
Valberedning utsedd av bystämman 2015: Lotta Claesson-Melin, mobil 073 044 93 09, lotta.claesson.melin@telia.com och Eva Kind, mobil 076-345 27 36
Valberedningens förslag 2016 >>
Tillbaka

Januari 2016
"På Gång i Klockrike" nr 1 våren 2016
Klockrike byråds information om aktiviteter och föreningar m.m. i Klockrike har delats ut till alla hushåll i Klockrike .
Uppgifter för publicering redovisades på Klockrike byråd måndag den 12 januari 2016.

Om du har frågor om "På gång i Klockrike", kontakta:
Kjell Alsetun, kjell.alsetun@klockrike.se,
mobil 070 630 67 65

Vill du annonsera i "På Gång i Klockrike" nr 2 hösten 2016? Läs mer! >>
'På Gång i Klockrike' nr 1 våren 2016
Tillbaka

Utställningsskärmar
Byrådet har tre enkla pappersskärmar att användas vid utställningar. Skärmarna som går att placera fristående förvaras i källaren i Klockrikegården.
Tillbaka